top of page

תנאי שימוש - דיסקליימר

אתר חברת ג'נסיס www.genesis-fund.co.il (להלן "האתר") מופעל ומנוהל על ידי חברת מזוז ויסלברגר השקעות בע"מ. אין לראות בכתוב באתר הצעה להשקעה או התחייבות כלשהיא, כל התחזיות המובאות הינן בגדר הערכות בלבד, הנסמכות בין היתר גם עם גופי מחקר ואתרים חיצוניים, אין בהן הבטחה לתשואה ו/או רווח ואין ללמוד מהן לגבי התממשות בעתיד. אין הכתוב באתר ו/או בדיווריו (בין אם ישירים ובין אם בוצעו דרך מערכת דיוור חיצונית), מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. אין להעביר, להפיץ, לפרסם תכנים ו/או תמונות ו/או סרטונים זה ללא אישור. חברת ג'נסיס ו/או החברה המפעילה את האתר ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה אינם ערבים או אחראים במידה וציפיות משקיעים ו/או המשתמשים באתר, ככל שיהיו לא יתממשו. על המשתמש להבין כי תחום ההשקעה המבוצעת הינו תחום בעל סיכונים וכי מימוש כל השקעה ו/או החזר הלוואה תלוי במכירת הנכס ובסכום התקבול או לחלופין במימון מחדש (REFINANCE), וכי נשקלו על ידו סיכונים אלו בטרם ההשקעה. האתר מציג פרסום ומידע כללי בלבד. ההצגה באתר הינה ברמה העקרונית ואינה מהווה הצעה או מכירה במובן חוק החוזים או הצעה להשקעה בניירות ערך. פרטי השקעה מלאים, תכניות עסקיות ומידע פרטני באשר לפרוייקטים השונים יועברו למשקיעים בהתאם לתנאי הצטרפות לפרוייקטים השונים. יודגש כי מס' המצטרפים להשקעה/פרוייקט הינו מוגבל ובכל מקרה לא יהא גבוה מ 35. ג'נסיס מודה לך על השימוש באתר ועל בחירתך להצטרף למאגר המידע לקבלת דיוור שיווקי ו/או פרסומי. אנו מכבדים את פרטיותך ומתחייבים כי פרטי התקשרות כפי שהושארו על ידך ברישום (שם, טלפון וכתובת דוא"ל) הינם לשימוש ג'נסיס והחברה המפעילה את האתר. במידה והחברה ו/או תחום פעילותה יימכרו, ימוזגו או יועברו לחברה אחרת, ניתן יהיה להעביר לאותה חברה את מאגר המידע לשימוש  משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים. המשתמש רשאי בכל זמן לבקש הסרה ממאגר המידע באמצעות עמוד צור קשר או במענה לדוא"ל שנשלח אליו. נתונים סטטיסטיים אשר נאספו באמצעות אתר האינטרנט (ניתן לביטול בהגדרות דפדפן) ומשמש מפרסמים כדוגמת מודעות GOOGLE אשר עשויות להופיע במחשבך על פי זיהוי העדפות החיפוש שלך, אינו באחריותנו. קישורים חיצוניים המופיעים באתר זה אינם בתחום אחריותנו. הכתוב בעמודי אתר זה מתייחס לנשים וגברים כאחד, השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

bottom of page